Menu Close

Central Commitee

  • Mr Raju Bhatt Chairman
  • Mr Haren Shah Vice Chairman
  • Mr Mukesh Shah Secretary
  • Dr Rajesh shah Joint Secretary
  • Mr Jagdish Thakkar Treasurer
  • Mr Jayesh Bhatt Joint Treasurer
  • Mr Vijay Tevar Executive Member
  • Mr Lalabhai Executive Member
  • Mr Hemant Aggrawal Executive Member